Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.megaspec.pl/ jest prowadzony przez ul. Rzepińska 1, 66-400 Gorzów Wlkp z siedzibą w Gorzowie Wlkp. posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5993260883, REGON: 520462710, KRS: 0000932688.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego MegaSpec, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także zawierania na podstawie złożonych Zamówień umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy: Megaspec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski, ul. Rzepińska 1, 66-400 Gorzów Wlkp;
2) adres poczty elektronicznej: internet@megaspec.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: tel./faks 95 720 63 43. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT u dołu strony internetowej

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep internetowy MegaSpec (Sklep) — serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień, dostępny pod adresem www.megaspec.pl;
Regulamin — niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego MegaSpec;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie MegaSpec przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia z obowiązkiem zapłaty za zakupiony towar;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z MegaSpec niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w szczególności, która składa zamówienie Sklepie;

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

Dzień roboczy — dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa zawarta na odległość — umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Rejestracja —założenie przez Klienta konta w Sklepie internetowym MegaSpec polegający na dobrowolnym podaniu przez Klienta danych osobowych, danych kontaktowych i innych informacji wymaganych do założenia takiego konta, akceptacji oświadczeń oraz klauzul oraz określenia przez Klienta loginu oraz hasła umożliwiających dostęp w przyszłości do tego konta.

§ 3. Wymagania techniczne.

Dostępność techniczna Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu ze Sklepu:
korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu co najmniej 480 x 800 px;
korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW:
Internet Explorer 11.0 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
Mozilla Firefox 41.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
Google Chrome w wersji 46.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej.

Przy korzystaniu ze Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności zamieszczania komentarzy i opinii godzących w dobra osobiste innych osób, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc oraz umieszczania treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Klientów treści o charakterze reklamowym.

Wszelkie treści umieszczane przez Klienta na stronach Sklepu zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność tego Klienta i z tego tytułu MegaSpec nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

MegaSpec zastrzega sobie prawo do usuwania treści umieszczanych przez Klientów na stronach internetowych Sklepu, o których mowa w ustępie drugim tego paragrafu, jak również prawo do blokowania kont Klientów zamieszczających takie treści.

§ 4. Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien, po dokonaniu rejestracji, wykonać na stronie internetowej Sklepu, następujące czynności:

zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towarów;

zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia Umowy sprzedaży, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość, regulaminami ewentualnych promocji,

dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Towarów;

dokonać wyboru formy płatności oraz formy dostarczenia Towaru spośród dostępnych opcji płatności i transportu/odbioru,

poprawnie wypełnić właściwy formularz, przeznaczony dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia,

wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności,

zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu — przed złożeniem Zamówienia — także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia, z wyjątkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówienia.

Wykonanie czynności, o jakich mowa w par. 4 regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zakupu wskazanego w Zamówieniu Towaru od MegaSpec oraz zobowiązaniem Klienta do zapłaty ceny sprzedaży tego towaru wraz z kosztami jego dostarczenia.

MegSpec odmówi realizacji Zamówienia m.in. w przypadku:

podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu Zamówienia,

w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie MegaSpec lub braku w magazynie producenta lub dystrybutora Towaru, którego dotyczy Zamówienie złożone przez Klienta,

zakończenia ewentualnej promocji, w ramach której Klient złożył Zamówienie;

niedokonania przez Klienta przedpłaty za Towar wskazany w Zamówieniu,

Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Zamówienia Klienta przez MegaSpec złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

MegaSpec anuluje Zamówienie w przypadku:

gdy Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres internet@megaspec.pl złoży oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia — przy czym dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest złożenie powyższego oświadczenia,

bezskutecznej próby doręczenia Klientowi przesyłki związanej z Zamówieniem na adres wskazany w Zamówieniu lub nieodebrania przez Klienta przesyłki w punkcie odbioru wskazanym przez doręczyciela.

Anulowanie Zamówienia uznaje się za dokonane z chwilą wysłania Klientowi informacji o takim anulowaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.

§ 5. Realizacja Zamówienia

Po złożeniu Zamówienia, MegaSpec poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie dostawy Towaru, kosztach transportu oraz o warunkach płatności, chyba, że powyższe dane wynikają z opisu Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub formularza Zamówienia.

W przypadku zmian w sposobie realizacji zamówienia w stosunku do treści informacji zamieszczonych w opisie Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu poinformuje Klienta o tych zmianach drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

MegaSpec realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz za granicą.

Warunki realizacji zamówienia realizowanego za granicą są indywidualnie ustalane przez MegaSpec i wymagają dodatkowej akceptacji ze strony Klienta.

Przesyłki kierowane przez MegaSpec w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane przez wybraną firmę kurierską lub innego operatora pocztowego.

Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie MegaSpec.

Termin realizacji Zamówienia na terenie Polski dotyczącego Towaru będącego na magazynie MegaSpec wynosi od 2 do 4 dni roboczych. Termin realizacji Zamówienia na terenie Polski dotyczącego Towaru, którego nie ma na magazynie MegaSpec zostanie przekazany Klientowi w potwierdzeniu zamówienia, chyba, że informacja ta wynika z opisu Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub formularza Zamówienia.

§ 6 Warunki płatności.

Obowiązują następujące formy płatności za zakupione Towary:

za pobraniem — Klient dokonuje zapłaty za Towar oraz koszty transportu do rąk kuriera/doręczyciela w chwili dostarczenia Towaru,

przedpłata — Klient dokonuje zapłaty za Towar oraz koszty transportu przelewem lub kartą płatniczą/kredytową na konto Sklepu po złożeniu Zamówienia i jego potwierdzeniu przez MegaSpec, a przed dostarczeniem towaru,

zapłata w siedzibie MegaSpec — Klient dokonuje zapłaty za Towar gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w siedzibie Sklepu w chwili osobistego odbioru zamówienia.

§ 7. Reklamacje

Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu lub wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia.

Sklep nie odpowiada za działania przewoźnika w związku z realizacją zamówienia od momentu wydania zamówienia do firmy przewozowej.

Reklamacje przyjmowane są przez MegaSpec pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres: internet@megaspec.pl

Do reklamacji stosuje się postanowienia § 9 regulaminu.

§ 8. Uprawnienia Konsumenta

Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty wydania Konsumentowi Towaru objętego Zamówieniem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres siedziby MegaSpec.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do MegaSpec w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt opakowania i odesłania Towaru do Sklepu ponosi Klient.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość MegaSpec zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

MegaSpec informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad.

W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).

W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) i dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi gwarancyjne w imieniu producenta.

W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Klient powinien dysponować dowodem zakupu Towaru (fakturą lub paragonem).

Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez MegaSpec niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

Megaspec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

Dane osobowe są podane przez Klienta dobrowolnie podczas wypełniania formularzy rejestracji oraz w trakcie składania Zamawiania i są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub wykonywania Umowy zawartej z Klientem.

Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz prawo wniesienia — w przypadkach wymienionych w ustawie — pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres siedziby Administratora: Megaspec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Rzepińska 1, 66-400 Gorzów Wlkp, adres poczty elektronicznej: internet@megaspec.pl

§ 11. Postanowienia końcowe

MegaSpec zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.

W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.

Na żądanie Klienta MegaSpec udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień tego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08),
ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03),
ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).

Prawem właściwym dla stosunków prawnych i roszczeń między Klientem a MegaSklep mogących powstać w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz umowami zawartymi za pośrednictwem tego Sklepu jest prawo polskie.

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jak też spory mogące powstać w związku z zawartymi na podstawie Zamówień umowami sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby MegaSpec. Zastrzeżenie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych z Konsumentem.

Regulamin w brzmieniu obowiązującym wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel