Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego MegaSpec, w szczególności składania za jego pośrednictwem Zamówień, a także zawierania na podstawie złożonych Zamówień umów pomiędzy Klientem a Wutech.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dzień roboczy — każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która składa Zamówienie;
 3. Klient indywidualny (Konsument) — osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Wutech — Wutech s.c. Dariusz Skrzypczak, Magdalena Skrzypczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Koniawska 49D, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993043051, REGON: 080245699, adres e-mail: sklep@megaspec.pl, nr tel./faks 95 720 63 43;
 5. Regulamin — niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego MegaSpec;
 6. Sklep internetowy MegaSpec (Sklep) — serwis internetowy umożliwiający składanie Zamówień, dostępny pod adresem www.megaspec.pl;
 7. Towar — produkty prezentowane na witrynie internetowej Sklepu Internetowego MegaSpec, w szczególności: narzędzia elektryczne, obrabiarki, narzędzia ręczne, wyposażenie warsztatów, oświetlenie i inny sprzęt, i urządzenia oraz artykuły chemii technicznej;
 8. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Wutech a Klientem;
 9. Umowa zawarta na odległość — umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 10. Zamówienie — oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Sklepu wyrażające wolę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru oraz zawierające zobowiązanie do zapłaty za zakupiony towar.
 11. Rejestracja — proces zakładania przez Klienta konta w Sklepie internetowym MegaSpec polegający na dobrowolnym podaniu przez Klienta danych osobowych, danych kontaktowych i innych informacji wymaganych do założenia takiego konta, akceptacji oświadczeń oraz klauzul oraz określenia przez Klienta loginu oraz hasła umożliwiających dostęp w przyszłości do tego konta.

§ 3. Wymagania dotyczące Klienta oraz wymagania techniczne

 1. Uprawnionym do złożenia Zamówienia jest Klient, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w szczególności, w przypadku Klienta indywidualnego, jest osobą pełnoletnią).
 2. Przy korzystaniu ze Sklepu Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zakazane jest w szczególności zamieszczania komentarzy i opinii godzących w dobra osobiste innych osób, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc oraz umieszczania treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Klientów treści o charakterze reklamowym.
 3. Wszelkie treści umieszczane przez Klienta na stronach Sklepu zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność tego Klienta i z tego tytułu Wutech nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Wutech zastrzega sobie prawo do usuwania treści umieszczanych przez Klientów na stronach internetowych Sklepu, o których mowa w ustępie drugim tego paragrafu, jak również prawo do blokowania kont Klientów zamieszczających takie treści.
 5. Dostępność techniczna Sklepu wymaga zapewnienia przez Klienta następujących narzędzi i warunków technicznych służących korzystaniu ze Sklepu:
  • korzystanie przez Klienta z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, o rozdzielczości ekranu co najmniej 480 x 800 px;
  • korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron WWW:
   • Internet Explorer 11.0 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
   • Mozilla Firefox 41.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
   • Google Chrome w wersji 46.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;
   • inna przeglądarka o parametrach analogicznych do przeglądarek wymienionych powyżej.

§ 4. Składanie Zamówienia

 1. Prezentacja w Sklepie Towarów, co do których Klient może złożyć Zamówienie, nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien, po dokonaniu rejestracji, wykonać na stronie internetowej Sklepu, następujące czynności:
  • zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy sprzedaży, a także z prezentowanymi tam informacjami o właściwościach Towarów;
  • zapoznać się z dokumentami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków zawarcia Umowy sprzedaży, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość, regulaminami ewentualnych promocji,
  • dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Towarów;
  • dokonać wyboru formy płatności oraz formy dostarczenia Towaru spośród dostępnych opcji płatności i transportu/odbioru,
  • poprawnie wypełnić właściwy formularz, przeznaczony dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia,
  • wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  • wykonać ewentualne dalsze czynności, jeżeli prezentowana na stronie internetowej Sklepu ścieżka złożenia Zamówienia wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia przez Klienta określonej czynności,
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu — przed złożeniem Zamówienia — także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 4. W celu przesłania Zamówienia do Wutech, Klient — po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) — klika widoczny na stronie internetowej przycisk „potwierdzam zamówienie”.
 5. Wykonanie czynności, o jakich mowa w ustępach poprzedzających, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zakupu wskazanego w Zamówieniu Towaru od Wutech oraz zobowiązaniem Klienta do zapłaty ceny sprzedaży tego towaru wraz z kosztami jego dostarczenia.
 6. Wutech może odmówić realizacji Zamówienia m.in. w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu Zamówienia,
  • nieprzedstawienia przez Klienta, w zakreślonym terminie, dodatkowych informacji żądanych przez Wutech,
  • w przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z powodu braku w magazynie Wutech lub braku w magazynie producenta lub dystrybutora Towaru, którego dotyczy Zamówienie złożone przez Klienta,
  • zakończenia ewentualnej promocji, w ramach której Klient złożył Zamówienie;
  • niedokonania przez Klienta przedpłaty za Towar wskazany w Zamówieniu,
  • nieuregulowania przez Klienta, w wyznaczonym przez Wutech terminie, zaległych należności na rzecz Wutech.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy na podstawie skutecznie złożonego Zamówienia dochodzi w chwili potwierdzenia Zamówienia Klienta przez Wutech złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.
 2. Towary sprzedawane przez Wutech za pośrednictwem Sklepu są oryginalne, nowe, pełnowartościowe i pochodzą z legalnych źródeł.

§ 6. Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku skutecznego złożenia Zamówienia, Wutech poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie dostawy Towaru, kosztach transportu oraz o warunkach płatności, chyba, że powyższe dane wynikają z opisu Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub formularza Zamówienia.
 2. W przypadku zmian w sposobie realizacji zamówienia w stosunku do treści informacji zamieszczonych w opisie Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu Wutech poinformuje Klienta o tych zmianach drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 3. Wutech realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz za granicą.
 4. Warunki realizacji zamówienia realizowanego za granicą są indywidualnie ustalane przez Wutech i wymagają dodatkowej akceptacji ze strony Klienta.
 5. Przesyłki kierowane przez Wutech w związku z realizacją Zamówienia będą doręczane przez wybraną przez Wutech firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie Wutech.
 7. Termin realizacji Zamówienia na terenie Polski dotyczącego Towaru będącego na magazynie Wutech wynosi od 2 do 4 dni roboczych.
 8. Termin realizacji Zamówienia na terenie Polski dotyczącego Towaru, którego nie ma na magazynie Wutech zostanie przekazany Klientowi w potwierdzeniu zamówienia, chyba, że informacja ta wynika z opisu Towaru zamieszczonego na stronie Internetowej Sklepu lub formularza Zamówienia.
 9. Obowiązują następujące formy płatności za zakupione Towary:
  • za pobraniem — Klient dokonuje zapłaty za Towar oraz koszty transportu do rąk kuriera/doręczyciela w chwili dostarczenia Towaru,
  • przedpłata — Klient dokonuje zapłaty za Towar oraz koszty transportu przelewem lub kartą płatniczą/kredytową na konto Wutech po złożeniu Zamówienia i jego potwierdzeniu przez Wutech, a przed dostarczeniem towaru,
  • zapłata w siedzibie Wutech — Klient dokonuje zapłaty za Towar gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w siedzibie Wutech w chwili osobistego odbioru Towaru w siedzibie Wutech.
 10. Wutech dokona anulowania Zamówienia w przypadku:
  • gdy Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres sklep@megaspec.pl złoży oświadczenie o rezygnacji z Zamówienia — przy czym dla skutecznego anulowania Zamówienia wymagane jest złożenie powyższego oświadczenia,
  • bezskutecznej próby doręczenia Klientowi przesyłki związanej z Zamówieniem na adres wskazany w Zamówieniu lub nieodebrania przez Klienta przesyłki w punkcie odbioru wskazanym przez doręczyciela.
 11. Anulowanie Zamówienia uznaje się za dokonane z chwilą wysłania Klientowi informacji o takim anulowaniu na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 12. Anulowanie Zamówienia przez Wutech jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży za porozumieniem stron.

§ 7. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
  • braku realizacji Zamówienia w terminie wynikającym z Regulaminu,
  • wad Towaru zakupionego w wyniku realizacji Zamówienia.
 2. Reklamacje przyjmowane są przez Wutech:
  • pisemnie na adres siedziby Wutech,
  • pocztą elektroniczną na adres: sklep@megaspec.pl.
 3. Do reklamacji stosuje się postanowienia § 9.

§ 8. Uprawnienia Konsumenta

 1. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty wydania Konsumentowi Towaru objętego Zamówieniem.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres siedziby Wutech.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Wutech niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru do Wutech ponosi Klient.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość Wutech zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę oraz równowartość najtańszego z ofertowanych sposobów dostarczenia Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9. Gwarancja i rękojmia

 1. Wutech informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad.
 2. W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu Towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja).
 4. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) i dokumentem gwarancyjnym Towaru, jeśli został wydany, do podmiotu świadczącego usługi gwarancyjne w imieniu producenta.
 5. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Klient powinien dysponować dowodem zakupu Towaru (fakturą lub paragonem). Sposób zgłaszania powyższych roszczeń został wskazany w § 6. Sposób realizacji uprawnień Klienta wynikających ze zgłoszenia stwierdzonej przez niego wady Towaru zależny jest od rodzaju powyższej wady oraz od treści żądania Klienta. O sposobie tym, w szczególności zasadach odbioru Towaru od Klienta i terminach realizacji żądania, Klient zostanie poinformowany przez Wutech niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, na wskazany przez Klienta w zgłoszeniu numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wutech jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
 2. Dane osobowe są podane przez Klienta dobrowolnie podczas wypełniania formularzy rejestracji oraz w trakcie składania Zamawiania i są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, w szczególności wystawienia faktury VAT.
 3. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub wykonywania Umowy zawartej z Klientem.
 4. Wutech zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i prawo ich poprawiania oraz prawo wniesienia — w przypadkach wymienionych w ustawie — pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres siedziby Wutech.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wutech zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu, w szczególności w zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.
 3. Wutech rekomenduje Klientom zapisanie Regulaminu na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Na żądanie Klienta Wutech udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.),
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień tego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla stosunków prawnych i roszczeń między Klientem a Wutech mogących powstać w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz umowami zawartymi za pośrednictwem tego Sklepu jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu jak też spory mogące powstać w związku z zawartymi na podstawie Zamówień umowami sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wutech. Zastrzeżenie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych z Konsumentem.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.